ANSG Summer Class Schedule

ANSG Summer Class Schedule
Preschool:                                                          Wednesday 4:30-5:25


Kindergym:                                                        Wednesday 5:30-6:25

 (Ages 5&6)                                                         Thursday 4:00-4:55Beginner Gymnastics (Level 1):                    Thursday 5:00-5:55

(Ages 7+)Beginner Gymnastics (Level 2):                     Wednesday 6:30-7:25

(Ages 7+)                                                               Thursday 5:00-5:55Intermediate Gymnastics:                              Tuesday 4:00-5:25

(By evaluation only)                                          Thursday 6:00-7:25Advanced Gymnastics:                                     Thursday 6:00-7:25

(By evaluation only)


Tumbling:            (Beginner Ages 5-7)                  Tuesday 3:30-4:25

                               (Beginner Ages 8-13)             Tuesday 4:30-5:25

                                 (Intermediate)                       Tuesday 5:30-6:25

                                (Advanced)                             Tuesday 6:30-7:25


Cheer 101:            (Beginner)                               Wednesday 4:30-5:25

                                (Intermediate)                        Wednesday 5:30-6:25

                                (Advanced)                              Wednesday 6:30-7:25


Junior Ninja         (Ages 5-8):                                Thursday 4:00-4:55   


Rec Team              Levels 1 & 2:                           Tuesday 3:30-5:30

                                                                                   Thursday 3:30-5:30

                                Levels 3 & 4:                            Tuesday 5:30-7:30

                                                                                   Thursday 5:30-7:30